Test wiedzy - 20 pytań

Mirosław Zelent

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
A. 2 2 1
B. 2 1 1
C. 1 2 1
D. 1 2 2
2. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
3. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
A. 12,4
B. 12,5
C. 15,4
D. 15,5
4. Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
A. logicznego
B. liczbowego
C. tekstowego (łańcuch)
D. wyliczeniowego
5. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
A. przypisze zmiennej s zmienną t
B. wyświetli długość napisu ze zmiennej t
C. przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t
D. przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości
6. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
A. "ze"
B. "wo"
C. "owodzeni"
D. "wodzenia"
7. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
A. onClick
B. onDblClick
C. onLoad
D. onKeyDown
8. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. w momencie pierwszego użycia zmiennej
B. tylko na początku skryptu
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
9. W języku JavaScript poprawnie zadeklarowana zmienna to
A. #imie
B. imie2
C. imię2
D. imię%
10. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie dodaj, należy w wykropkowane miejsce wstawić
A. <button onselect="dodaj()">dodaj</button>
B. <button onselect="dodaj()">oblicz</button>
C. <button onclick="oblicz()">dodaj</button>
D. <button onclick="dodaj()">dodaj</button>
11. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
A. <!--
B. <?
C. //
D. #
12. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie:
A. zwrócić wynik potęgowania a do potęgi n
B. wpisać kolejne liczby od a do n
C. wpisać wyniki mnożenia a przez n
D. zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a
13. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
14. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku JavaScript jest:
A. zwrócenie liczb z przedziału a..99
B. wypisanie liczb z przedziału a..99 i zwrócenie wartości 100
C. wypisanie wartości zmiennej a oraz zwrócenie wartości zmiennej n
D. wypisanie liczb z przedziału a...100 i zwrócenie wartości zmiennej n
15. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka Java Script, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. wybór losowej wartości ze zmiennych a, b i c
C. w zmiennej x minimalna wartość ze zmiennych a, b, c
D. w zmiennej x maksymalna wartość ze zmiennych a, b, c
16. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
A. wstawić znaki $ przed nazwami zmiennych
B. wstawić nawiasy klamrowe do sekcji if oraz else
C. w liniach 2 i 5 zmienne a i b wstawić w cudzysłowie
D. w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np. ’jest mniejsze’
17. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
A. wstawić tekst o treści ’id’ na stronie WWW
B. sprawdzić poprawność formularza o identyfikatorze id
C. pobrać dane z pola formularza i wstawić je do zmiennej id
D. zwrócić odniesienie do pierwszego elementu HTML o podanym id
18. W instrukcji warunkowej JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
A. if ( a > 0 || b > 0 || b > 100)
B. if ( a > 0 && b > 0 || b > 100)
C. if ( a > 0 || (b > 0 && b < 100))
D. if ( a > 0 && b > 0 && b < 100)
19. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
A. zwrócenie wartości parzystych liczb od a do b
B. wypisanie liczb parzystych z przedziału od a do b
C. wypisanie wszystkich liczb z przedziału od a do b
D. sprawdzenie, czy liczba a jest nieparzysta; jeśli tak, wypisanie jej
20. W języku JavaScript, aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100;200>, należy zapisać:
A. if (liczba > 100 || liczba <= 200)
B. if (liczba < 100 || liczba >= 200)
C. if (liczba > 100 && liczba <= 200)
D. if (liczba < 100 && liczba <= 200)