Dodatek specjalny: Test z całego kursu programowania webowego (10 pytań)

Mirosław Zelent

Sprawdź swoją wiedzę w teście składającym się z 10 wylosowanych pytań ze wszystkich odcinków kursu programowania webowego. Powodzenia!

1. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku JavaScript jest:
A. wypisanie liczb z przedziału a..99 i zwrócenie wartości 100
B. zwrócenie liczb z przedziału a..99
C. wypisanie wartości zmiennej a oraz zwrócenie wartości zmiennej n
D. wypisanie liczb z przedziału a...100 i zwrócenie wartości zmiennej n
2. Listę wielokrotnego wyboru stworzymy z użyciem atrybutu:
A. multiple
B. iterative
C. optgroup
D. listbox
3. W podanej regule CSS: h1 {color: blue;} h1 oznacza
A. wartość
B. klasę
C. atrybut
D. selektor
4. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
B. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
C. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
D. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
5. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
A. sprawdzić poprawność formularza o identyfikatorze id
B. zwrócić odniesienie do pierwszego elementu HTML o podanym id
C. wstawić tekst o treści ’id’ na stronie WWW
D. pobrać dane z pola formularza i wstawić je do zmiennej id
6. Jak nazywa się nowy, alternatywny sposób tworzenia struktury witryny, który być może stanie się w przyszłości pełnoprawnym standardem W3C?
A. Fluxbox
B. Gridbox
C. Sandbox
D. Flexbox
7. Liczbie 0.324158 w zapisie naukowym odpowiada:
A. 3241.58e-4
B. 3.24158e-2
C. 324.158e3
D. 0.000324158e4
8. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
A. Warunkową, niezależnie od typu zmiennej
B. Pętli, wyłącznie dla elementów tablicy
C. Wyboru, dla elementów tablicy
D. Pętli, niezależnie od typu zmiennej
9. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
B. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
C. w momencie pierwszego użycia zmiennej
D. tylko na początku skryptu
10. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
A. font-family: Verdana;
B. font-name: Verdana;
C. font-weight: Verdana;
D. font-style: Verdana;