Obiekt Math

Mirosław Zelent

Math to w JavaScript specjalny, predefiniowany obiekt dostępny w globalnym zasięgu, który (jak sama nazwa wskazuje) zawiera wiele metod i stałych związanych z matematyką. Poznajmy koniecznie przed egzaminem najbardziej podstawowe jego zastosowania!

Math.PI – stała matematyczna, jak wiemy jest to stosunek obwodu koła do długości jego średnicy.

alert(Math.PI); // wynikiem będzie 3.141592653589793

Math.E – stała Eulera (podstawa logarytmu naturalnego).

alert(Math.E); // wynikiem będzie 2.718281828459045

Math.sqrt(x) – metoda obliczająca pierwiastek kwadratowy z liczby x.

 var x = 2;
alert(Math.sqrt(x)); // wynikiem będzie 1.4142135623

Math.sin(x), Math.cos(x), Math.tan(x), Math.asin(x), Math.acos(x), Math.atan(x) – metody obliczania funkcji trygonometrycznych (nazwy mówią same za siebie, zaś jednostką miary kąta x są radiany)

 var x = 0.523599; // miara w radianach kąta 30 stopni
alert(Math.sin(x)); // sinus 30 stopni to 0.5

Math.abs(x) – metoda zwracająca wartość bezwzględną liczby x

 var x = -5;
alert(Math.abs(x)); // wynikiem będzie 5

Math.ceil(x), Math.floor(x), Math.round(x) – zaokrąglenie liczby x – kolejno: zawsze w górę, zawsze w dół, zależnie od ostatniej cyfry (0-4 w dół, 5-9 w górę)

 var x = 4.8;

alert(Math.ceil(x)); //wynikiem będzie 5
alert(Math.floor(x)); //wynikiem będzie 4
alert(Math.round(x)); //wynikiem będzie 5

Math.random() – zwraca liczbę pseudolosową z zakresu od 0 do 1

 // liczba pseudolosowa z przedziału 0 – 1
alert(Math.random());

// liczba pseudolosowa z przedziału 1 - 10
alert(Math.floor(Math.random() * 10) + 1);

Math.pow(x, y) – zwraca liczbę x podniesioną do potęgi y

alert(Math.pow(2,3)); // wynikiem będzie 8