Podstawowe operatory w JavaScript

Mirosław Zelent

Operatory to symbole reprezentujące jakieś działanie, na przykład symbol + może oznaczać dodawanie liczb albo konkatenację (sklejanie) napisów. Poznajmy podstawowe operatory, których znajomość jest koniecznie potrzebna na egzaminie zawodowym!

OperatorDziałanie operatora
+dodawanie liczb oraz klejenie łańcuchów (konkatenacja)
-odejmowanie liczb
*mnożenie liczb
/dzielenie liczb
++inkrementacja (zwiększenie liczby o dokładnie 1)
--dekrementacja (zmniejszenie liczby o dokładnie 1)
%reszta z dzielenia (tzw. modulo), na przykład: 27 % 6 jest równe 3, gdyż cztery szóstki mieszczą się w 27 (co daje 24 i reszty zostaje 3)
=przypisanie wartości do zmiennej
==porównanie wartości
<mniejsze od
<=mniejsze lub równe od
>większe od
>=większe lub równe od
!zaprzeczenie (negacja)
&&logiczne "i" (and)
||logiczne "lub" (or)
+=skrócony zapis, np. a += b odpowiada: a = a + b
-=skrócony zapis, np. a -= b odpowiada: a = a - b
*=skrócony zapis, np. a *= b odpowiada: a = a * b
/=skrócony zapis, np. a /= b odpowiada: a = a / b
%=skrócony zapis, np. a %= b odpowiada: a = a % b