Test wiedzy - 20 pytań

Mirosław Zelent

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji
A. fget "egzamin.php";
B. fopen "egzamin.php";
C. file_connect "egzamin.php";
D. include "egzamin.php";
2. W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
A. mysqli_fetch_row($zapytanie);
B. mysqli_free_result($zapytanie);
C. mysqli_num_rows($zapytanie);
D. mysqli_query($zapytanie);
3. W języku PHP zmienna $_GET jest tablicą
A. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony
B. predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie)
C. zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza przez adres strony
D. zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony
4. W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek komentarza wieloliniowego
B. operator alternatywy
C. operator dzielenia całkowitego
D. początek komentarza jednoliniowego
5. Funkcja mysqli_query() zapisana w języku PHP służy do
A. połączenia z bazą danych
B. pobrania liczby zwróconych rekordów
C. pobrania jednego wiersza ze wszystkich zwróconych rekordów
D. wykonania zapytania do bazy danych
6. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
A. od 1 do 10
B. od 10 do 1
C. od 10 do 2
D. od 2 do 10
7. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie klienta
C. skompilowany po stronie serwera
D. zinterpretowany po stronie klienta
8. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:
A. będzie pisał kod bez wcięć tabulacyjnych
B. nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeśli po nim nastąpiła sekcja else
C. będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku
D. pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione
9. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
B. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
C. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
D. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
10. W języku PHP pobrano z bazy danych wyniki działania kwerendy za pomocą polecenia mysqli_query(). Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wierszy danych, należy zastosować polecenie:
A. mysqli_num_rows()
B. mysqli_set_charset()
C. mysqli_fetch_row()
D. mysqli_fetch_num_rows()
11. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisane:
A. w logu pod warunkiem ustawienia odpowiedniego parametru w pliku php.ini
B. w podglądzie zdarzeń systemu Windows
C. w oknie edytora, w którym powstaje kod PHP
D. nigdzie, są ignorowanie przez przeglądarkę oraz interpreter kodu PHP
12. Aby w pliku z rozszerzeniem .php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <!php .......... !>
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
13. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. 0
B. 5
C. 6
D. 10
14. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby
A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
D. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
15. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysqli_num_rows() jest
A. ponumerować rekordy w bazie danych
B. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
C. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
D. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
16. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb
A. 10 15 20 25 30 35 40 45
B. 10 15 20 25 30 35 40 45 50
C. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
D. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
17. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
A. Wyboru, dla elementów tablicy
B. Pętli, niezależnie od typu zmiennej
C. Pętli, wyłącznie dla elementów tablicy
D. Warunkową, niezależnie od typu zmiennej
18. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
A. mysqli_exit();
B. mysqli_close();
C. mysqli_commit();
D. mysqli_rollback();
19. W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
A. 0
B. 2
C. 10
D. 20
20. W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
A. ulicy i miasta z pierwszego zwróconego rekordu
B. ulicy i miasta ze wszystkich zwróconych rekordów
C. miasta i kodu pocztowego z pierwszego zwróconego rekordu
D. miasta i kodu pocztowego ze wszystkich zwróconych rekordów