Bonus (#2) Egzamin praktyczny EE.08

Damian Stelmach

W tym odcinku przedstawiono rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z wybranym zadaniem z kwalifikacji EE.08. Wszystkich uczniów technikum informatycznego zachęcamy do przepracowania niniejszej produkcji:

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera z zainstalowanym systemem Windows wykorzystaj konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta: w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx, w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root).

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wykonaj według sekwencji T568A
 • drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone według sekwencji T568A, a następnie zamontuj moduł Keystone w gnieździe naściennym
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

2. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie z obrazem 1, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

3. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP dla interfejsu LAN: 172.16.10.1/24;
 • serwer DHCP włączony, zakres adresów 172.16.10.14 - 172.16.10.34;
 • zarezerwuj adres IP 172.16.10.3 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika;
 • zarezerwuj adres IP 172.16.10.10 dla interfejsu stacji roboczej, podłączonego do przełącznika;
 • adres IP interfejsu WAN: 20.20.20.5/29 oraz brama: 20.20.20.1;
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8 oraz drugi serwer DNS: 8.8.5.5 jeśli jest wymagany.

Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze RUTER_KONFIGURACJA.

4. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń:

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP: 172.16.10.2 z maską 255.255.255.0 jeśli jest wymagana;
 • brama domyślna: adres IP rutera.

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację przełącznika. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze PRZEŁĄCZNIK_KONFIGURACJA.

5. Przeprowadź na stacji roboczej w systemie Linux diagnostykę podzespołów i systemu:

 • sprawdź wersję jądra systemu. Jako dokumentację wykonaj zrzut ekranu zawierający widoczne użyte polecenie wraz z rezultatem. Zrzut zapisz jako plik graficzny o nazwie wersja na nośniku USB opisanym EGZAMIN;
 • na nośniku USB opisanym EGZAMIN utwórz katalogi HDD, GRAF oraz PROC;
 • za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry podzespołów ujętych w tabeli Wzór specyfikacji podzespołów;
 • udokumentuj proces identyfikacji za pomocą zrzutów ekranu tak, aby były widoczne żądane parametry. Zrzuty zapisz w postaci plików graficznych w katalogach HDD, GRAF oraz PROC w taki sposób, aby nazwy katalogów odpowiadały zawartości plików graficznych;
 • sporządź w arkuszu kalkulacyjnym tabelę zgodną z tabelą Wzór specyfikacji podzespołów. Utworzony plik zapisz pod nazwą specyfikacja na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Odczytane parametry podzespołów zapisz w tabeli zawartej w pliku specyfikacja. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru zapisz w odpowiedniej komórce tabeli "brak danych".

6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń - nazwa połączenia: NET12; adres IP uzyskiwany automatycznie; serwer DNS: localhost.
 • zmień nazwę komputera na STACJAX, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego;
 • utwórz w katalogu domowym użytkownika administrator ukryty katalog o nazwie ee08;
 • skonfiguruj system w taki sposób, aby pliki graficzne były otwierane automatycznie przez przeglądarkę www.

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika według zaleceń: nazwa połączenia: NET11; adres IP przydzielany automatycznie; serwer DNS: localhost; wyłącz drugi interfejs sieciowy serwera;
 • promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę o nazwie egzamin.local w nowym lesie. Jako hasło konta Administrator dla trybu przywracania usług katalogowych ustaw ZAQ!2wsx
 • w domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie Serwis, a w niej utwórz konto użytkownika z następującymi ustawieniami - pełna nazwa: Jan Nowak; nazwa logowania: serwisant; hasło: Serwis@nt1!
 • w jednostce organizacyjnej Serwis utwórz grupę zabezpieczeń o nazwie Serwisanci i dodaj do niej konto serwisant;
 • zmień kolor pulpitu użytkownika Administrator na czarny;
 • za pomocą Wiersza poleceń wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi poleceniami i rezultatami testów, a następnie zapisz je jako pliki graficzne o nazwach odpowiadających zawartości: ruter, przełącznik, stacja w folderze KOMUNIKACJA na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

8. Korzystając z Cennika podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys nowego zestawu komputerowego:

 • plik wykonany zgodnie z tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN;
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto o 23 % podatku VAT;
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT;
 • komórki w kolumnach Cena jednostkowa netto, Cena jednostkowa z VAT oraz Wartość brutto powinny mieć format walutowy (zł.) z dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku;
 • sumowanie kolumny Wartość brutto oraz obliczenie wartości zestawu komputerowego po rabacie wynoszącym 5% powinno odbywać się automatycznie.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń;
 • diagnostyka i specyfikacja podzespołów;
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe;
 • skonfigurowany serwer;
 • skonfigurowany system Linux na stacji roboczej;
 • kosztorys nowego zestawu komputerowego oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych.

Tabela 1: Cennik podzespołów

Cennik podzespołów

Tabela 2: Wzór specyfikacji podzespołów

Wzór specyfikacji podzespołów

Tabela 3: Wzór kosztorysu

Wzór kosztorysu