Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Ile warstw definiuje model ISO/OSI?
A. 4
B. 2
C. 7
D. 2
2. Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
A. Fizyczna
B. Sieciowa
C. Transportowa
D. Łącza danych
3. Z ilu bitów składa się adres fizyczny MAC karty sieciowej?
A. 32
B. 64
C. 48
D. 16
4. Które ze stwierdzeń dotyczących modeli warstwowych NIE jest prawdziwe?
A. Pozwalają zarządzać procesem komunikacji
B. Umożliwiają współdziałanie ze sobą urządzeń sieciowych i oprogramowania różnych producentów
C. Dzielą sieć na mniejsze domeny kolizyjne
D. Pozwalają na łatwiejsze określenie reguł i zasad komunikacji
5. Model TCP/IP nazywany jest również modelem
A. danych
B. komunikacyjnym
C. odniesienia
D. protokołów
6. Które ze stwierdzeń dotyczących modelu ISO/OSI jest prawdziwe?
A. Składa się z 6 warstw
B. Jest on stosowany do analizy procesu komunikacji
C. Nie jest obecnie stosowany
D. Powstał w latach 90
7. Z ilu warstw składa się model TCP/IP
A. 2
B. 6
C. 4
D. 8
8. Użytkownicy korzystają z sieci poprzez warstwę
A. sieci
B. aplikacji
C. transportu
D. łącza danych
9. Obsługa poprawnej komunikacji to rola warstwy
A. aplikacji
B. dostępu do sieci
C. sieciowej
D. transportu
10. W procesie enkapsulacji, w warstwie transportowej dodawany jest
A. adres MAC
B. nazwa aplikacji
C. numer portu aplikacji
D. adres IP
11. Licząc od dołu, warstwa sieci modelu ISO/OSI to warstwa
A. 2
B. 1
C. 5
D. 3
12. Zarządzaniem sesjami użytkowników korzystających ze stron WWW zajmuje się warstwa
A. prezentacji
B. sieci
C. sesji
D. aplikacji
13. Brakująca warstwa modelu TCP/IP to warstwa
A. internetowa
B. sesji
C. sieciowa
D. łącza danych
14. Zbiór protokołów stosownych w komunikacji nazywany jest
A. serią
B. stosem
C. wiązanką
D. grupą
15. Protokół TCP stosowany jest w warstwie
A. transportu
B. sieciowej
C. łącza danych
D. internetowej
16. Proces przepływu danych przez warstwy i dodawanie numeru portu aplikacji, adresu MAC oraz adresu IP to proces
A. dekapsulacji
B. enkapsulacji
C. hermetyzacji
D. podziału
17. Pakiety danych to jednostki PDU której warstwy?
A. łącza danych / dostępu do sieci
B. sieciowej / internetowej
C. transportu
D. aplikacji
18. Podziałem danych na segmenty zajmuje się warstwa
A. aplikacji
B. transportu
C. sieci
D. prezentacji
19. Numerację portów stosuje się
A. aby dane zostały przydzielone do właściwej aplikacji na hoście docelowym
B. aby przełączniki przesyłały dane do właściwych hostów w sieci lokalnej
C. aby dane trafiały do hostów we właściwej kolejności
D. aby rutery wiedziały gdzie wysłać dane
20. W warstwie 3 modelu ISO/OSI stosuje się adresowanie IP. Jakie urządzenia sieciowe wykorzystują ten protokół i pracują w tej warstwie?
A. Rutery
B. Koncentratory
C. Punkty dostępowe
D. Przełączniki