Test wiedzy - 40 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
A. światłowód
B. przewód koncentryczny
C. skrętkę STP
D. skrętkę UTP
2. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
A. DNS
B. DHCP
C. WINS
D. NAT
3. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
A. RDS
B. DNS
C. DHCP
D. RADIUS
4. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
A. siatki
B. gwiazdy
C. pierścienia
D. magistrali
5. Przydzielaniem adresów IP w sieci zajmuje się serwer
A. DHCP
B. NMP
C. DNS
D. NetBIOS
6. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika to topologia
A. Pierścienia
B. Siatki
C. Gwiazdy
D. Magistrali
7. Apache jest serwerem
A. Baz danych
B. DHCP
C. DNS
D. WWW
8. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
A. Repeater
B. Hub
C. Router
D. Switch
9. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?
A. RJ11
B. RJ45
C. BNC
D. MT-RJ
10. Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa
A. przekaz informacji pomiędzy protokołami sieciowymi modelu OSI
B. wzajemną komunikację komputerów pomiędzy sobą
C. sposób połączenia ze sobą komputerów
D. standardy komunikacyjne sieci komputerowych
11. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
A. DVI
B. BNC
C. RS232
D. 8P8C
12. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
A. światłowód
B. ekranowaną skrętkę
C. cienki przewód koncentryczny
D. gruby przewód koncentryczny
13. W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?
A. Drzewa
B. Siatki
C. Magistrali
D. Pierścienia
14. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół routingu
B. Jest to protokół dostępu do bazy danych
C. Jest to protokół konfiguracji hosta
D. Jest to protokół przesyłania plików
15. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat.5E wynosi
A. osiem średnic kabla
B. sześć średnic kabla
C. dwie średnice kabla
D. cztery średnice kabla
16. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
A. 10Base-2
B. 100Base-T4
C. 10Base-5
D. 100Base-T2
17. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
A. Ponad 500 kB
B. Około 5 kB
C. Około 55 kB
D. Ponad 64 kB
18. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?
A. Brak adresu bramy
B. Brak serwera DNS
C. Brak serwera WINS
D. Brak serwera PROXY
19. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
A. SMTP
B. DNS
C. DHCP
D. SNMP
20. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Hub
B. Router
C. Access Point
D. Switch
21. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
A. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
B. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi
C. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów
D. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci
22. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii
A. STAR
B. MESH
C. BUS
D. RING
23. W architekturze sieci lokalnych typu klient-serwer
A. każdy komputer zarówno udostępnia jak i korzysta z zasobów innych komputerów
B. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów komputerowych
C. wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają
D. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
24. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
A. 50 m
B. 185 m
C. 500 m
D. 100 m
25. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
A. S/UTP
B. F/UTP
C. optycznego
D. koncentrycznego
26. Na zdjęciu przedstawiono
A. wtyk RJ-45
B. zaślepkę gniazda RJ-45
C. terminator BNC
D. zaślepkę kabla światłowodowego
27. Urządzenie w sieci komputerowej któremu przypisano adres IP to
A. Klient
B. Host
C. Router
D. Serwer
28. Reguły i zasady komunikacji w sieci określają
A. Administratorzy sieci
B. Normy prawne
C. Producenci urządzeń sieciowych
D. Protokoły komunikacyjne
29. Prywatna sieć wykorzystująca protokoły komunikacyjne takie jak sieć Internet to
A. Klient-Serwer
B. Intranet
C. LAN
D. MySQL
30. Rozszerzona odmian sieci Intranet to
A. APACHE
B. TOR
C. WAN
D. Extranet
31. Ile bitów zawiera jeden bajt?
A. 4
B. 16
C. 8
D. 32
32. Przepustowość łącza sieciowego oznacza
A. Szybkość przesyłania danych przez sieć
B. Ilość urządzeń w sieci lokalnej
C. Jakość łącza
D. Rodzaj sieci
33. Zapis bps oznacza
A. Wielkość pliku przesłanego przez sieć
B. Ilość bitów przesłanych w jednostce czasu
C. Stosunek wielkości pliku do czasu jego przesłania
D. Jednostkę danych stosowaną do określania wielkości dysków twardych
34. Do mediów światłowodowych zaliczymy
A. Skrętkę
B. Kabel jednomodowy
C. Koncentryk
D. WiFi
35. Jaka jest maksymalna przepustowość dla kabla koncentrycznego cienkiego?
A. 40 Mb/s
B. 10 Mb/s
C. 100 Mb/s
D. 12 Mb/s
36. Z ilu par żył składa się kabel typu skrętka
A. 2
B. 8
C. 6
D. 4
37. Rezystancja to inaczej
A. Opór
B. NEXT
C. Wartość dodana
D. Żadna wymieniona odpowiedź
38. Jaki rodzaj sygnały wykorzystuje światłowód?
A. Prąd elektryczny
B. Fale radiowe
C. Sygnał dźwiękowy
D. Sygnał świetlny
39. SC to zakończenie kabla
A. Koncentryka cienkiego
B. Światłowodowego
C. Skrętki
D. Koncentryka grubego
40. Wiele strumieni światła w jednym rdzeniu to cecha jakiego rodzaju medium transmisyjnego?
A. Koncentryka
B. Skrętki
C. Światłowodu wielomodowego
D. WiFi