Test wiedzy - 40 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600 m?
A. skrętkę UTP
B. skrętkę STP
C. światłowód
D. przewód koncentryczny
2. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
A. DNS
B. WINS
C. NAT
D. DHCP
3. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
A. RDS
B. DHCP
C. RADIUS
D. DNS
4. Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
A. siatki
B. pierścienia
C. gwiazdy
D. magistrali
5. Przydzielaniem adresów IP w sieci zajmuje się serwer
A. NetBIOS
B. DHCP
C. NMP
D. DNS
6. Topologia fizyczna, w której wszystkie urządzenia końcowe są bezpośrednio podłączone do jednego punktu centralnego, np. koncentratora lub przełącznika to topologia
A. Magistrali
B. Gwiazdy
C. Siatki
D. Pierścienia
7. Apache jest serwerem
A. DNS
B. WWW
C. Baz danych
D. DHCP
8. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
A. Repeater
B. Router
C. Switch
D. Hub
9. Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?
A. RJ45
B. RJ11
C. MT-RJ
D. BNC
10. Architektura fizyczna sieci, zwana inaczej topologią fizyczną sieci komputerowych określa
A. wzajemną komunikację komputerów pomiędzy sobą
B. standardy komunikacyjne sieci komputerowych
C. przekaz informacji pomiędzy protokołami sieciowymi modelu OSI
D. sposób połączenia ze sobą komputerów
11. Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk
A. RS232
B. 8P8C
C. DVI
D. BNC
12. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
A. cienki przewód koncentryczny
B. gruby przewód koncentryczny
C. światłowód
D. ekranowaną skrętkę
13. W jakiej fizycznej topologii uszkodzenie jednej stacji roboczej zatrzyma działanie całej sieci?
A. Siatki
B. Pierścienia
C. Drzewa
D. Magistrali
14. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół przesyłania plików
B. Jest to protokół dostępu do bazy danych
C. Jest to protokół routingu
D. Jest to protokół konfiguracji hosta
15. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat.5E wynosi
A. osiem średnic kabla
B. dwie średnice kabla
C. sześć średnic kabla
D. cztery średnice kabla
16. Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
A. 10Base-2
B. 100Base-T4
C. 100Base-T2
D. 10Base-5
17. Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?
A. Ponad 500 kB
B. Ponad 64 kB
C. Około 55 kB
D. Około 5 kB
18. Komputer ma dostęp do Internetu poprzez sieć lokalną. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.wp.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu IP np. 212.77.100.101 pozwala otworzyć tę stronę. Co może być tego przyczyną?
A. Brak serwera PROXY
B. Brak adresu bramy
C. Brak serwera DNS
D. Brak serwera WINS
19. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
A. SNMP
B. DHCP
C. DNS
D. SMTP
20. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Switch
B. Hub
C. Access Point
D. Router
21. Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
A. istnieje jeden wydzielony komputer udostępniający swoje zasoby w sieci
B. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów pozostałych komputerów
C. każdy komputer w sieci jest równoprawny z pozostałymi
D. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
22. W celu uzyskania w sieci lokalnej prędkości przesyłania danych 100 Mbps zastosowano karty sieciowe pracujące w standardzie Fast Ethernet, kabel standardu UTP w odpowiedniej kategorii oraz przełącznik (switch) pracujący w standardzie Fast Ethernet. Sieć taka jest wykonana w topologii
A. MESH
B. STAR
C. BUS
D. RING
23. W architekturze sieci lokalnych typu klient-serwer
A. żaden z komputerów nie pełni roli nadrzędnej w stosunku do pozostałych
B. wyróżnione komputery pełnią rolę serwerów udostępniających zasoby, a pozostałe komputery z tych zasobów korzystają
C. wszystkie komputery klienckie mają dostęp do zasobów komputerowych
D. każdy komputer zarówno udostępnia jak i korzysta z zasobów innych komputerów
24. W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Maksymalna odległość pomiędzy komputerem, a routerem powinna wynosić
A. 500 m
B. 50 m
C. 185 m
D. 100 m
25. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
A. S/UTP
B. optycznego
C. koncentrycznego
D. F/UTP
26. Na zdjęciu przedstawiono
A. wtyk RJ-45
B. terminator BNC
C. zaślepkę kabla światłowodowego
D. zaślepkę gniazda RJ-45
27. Urządzenie w sieci komputerowej któremu przypisano adres IP to
A. Router
B. Host
C. Serwer
D. Klient
28. Reguły i zasady komunikacji w sieci określają
A. Administratorzy sieci
B. Producenci urządzeń sieciowych
C. Normy prawne
D. Protokoły komunikacyjne
29. Prywatna sieć wykorzystująca protokoły komunikacyjne takie jak sieć Internet to
A. Klient-Serwer
B. MySQL
C. LAN
D. Intranet
30. Rozszerzona odmian sieci Intranet to
A. WAN
B. TOR
C. Extranet
D. APACHE
31. Ile bitów zawiera jeden bajt?
A. 8
B. 16
C. 4
D. 32
32. Przepustowość łącza sieciowego oznacza
A. Szybkość przesyłania danych przez sieć
B. Jakość łącza
C. Rodzaj sieci
D. Ilość urządzeń w sieci lokalnej
33. Zapis bps oznacza
A. Ilość bitów przesłanych w jednostce czasu
B. Stosunek wielkości pliku do czasu jego przesłania
C. Jednostkę danych stosowaną do określania wielkości dysków twardych
D. Wielkość pliku przesłanego przez sieć
34. Do mediów światłowodowych zaliczymy
A. Skrętkę
B. Koncentryk
C. Kabel jednomodowy
D. WiFi
35. Jaka jest maksymalna przepustowość dla kabla koncentrycznego cienkiego?
A. 10 Mb/s
B. 12 Mb/s
C. 40 Mb/s
D. 100 Mb/s
36. Z ilu par żył składa się kabel typu skrętka
A. 2
B. 6
C. 8
D. 4
37. Rezystancja to inaczej
A. Wartość dodana
B. Opór
C. NEXT
D. Żadna wymieniona odpowiedź
38. Jaki rodzaj sygnały wykorzystuje światłowód?
A. Sygnał dźwiękowy
B. Fale radiowe
C. Sygnał świetlny
D. Prąd elektryczny
39. SC to zakończenie kabla
A. Koncentryka cienkiego
B. Skrętki
C. Koncentryka grubego
D. Światłowodowego
40. Wiele strumieni światła w jednym rdzeniu to cecha jakiego rodzaju medium transmisyjnego?
A. Światłowodu wielomodowego
B. WiFi
C. Koncentryka
D. Skrętki