Test wiedzy - 25 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Każda aplikacja wykorzystująca komunikację sieciową ma zaimplementowane...
A. odpowiednie algorytmy
B. mechanizmy szyfrowania
C. protokoły komunikacyjne
D. mechanizmy autoryzacji
2. Które ze stwierdzeń dotyczących akronimu URL jest prawdziwe?
A. to inaczej nazwa domeny internetowej
B. to protokół komunikacyjny
C. to mechanizm stosowany do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej
D. to proces uruchamiany na serwerze WWW
3. Jaka usługa musi być uruchomina na serwerze, aby adres domeny internetowej został zamieniony na adres IP serwera?
A. FTP
B. Gnutella
C. DNS
D. SNMP
4. Które ze stwierdzeń dotyczących akronimu HTML jest prawdziwe?
A. to skryptowy język programowania stron WWW
B. to usługa sieciowa wykorzystywana przez protokół DHCP
C. to opisowny język wykorzystywany do tworzenia stron WWW
D. to proces serwera działający na porcie 80
5. Metoda GET stosowana jest przez klienta WWW do...
A. żądania od serwera WWW strony internetowej
B. nie jest obecnie stosowana przez żaden protokół
C. żądania od serwera WWW zapisania danych użytkownika w jego pamięci podręcznej.
D. żądania od serwera WWW nagłówka strony internetowej
6. O czym informuje komunikat błędu 404?
A. serwer jest zajęty
B. żądany zasób nie został znaleziony
C. klient wykorzystuje niewłasciwą metodę żądania
D. klient nie ma uprawnień do żądanego zasobu
7. Protokół HTTP wykorzystujący szyfrowanie komunikacji pomiedzy klientem, a serwer, to protokół...
A. HTTPS
B. SSH
C. FTPS
D. TELNET
8. Para protokołów stosowanych do obsługi poczty elektronicznej to...
A. FTPS i SMTP
B. POP3 i IMAP
C. POP3 i SMTP
D. IMAP i HTTP
9. Proces MUA uruchamiany jest...
A. tylko na kliencie
B. tylko na sewerze
C. na kliencie i serwerze
D. żadna z wymienionych odpowiedzi
10. Na jakim porcie działa szyfrowana odmiana protokołu POP3?
A. 476
B. 3030
C. 993
D. 995
11. Jaka ilość połączeń jest wymagana do sprawnej komunikacji z wykorzystaniem protokołu FTP?
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
12. Który port wykorzystywany jest przez protokół FTP do przesyłania plików?
A. 20
B. 443
C. 21
D. 30
13. Do czego wykorzystywany jest protokół SSH?
A. do zdalnego zarządzania użytkownikami w sieci
B. do zdalnego zarządzania hostami - komunikacja jest nie jest szyfrowana
C. do zdalnego zarządzania hostami - komunikacja jest szyfrowana
D. do przesyłania plików do zdalnego hosta
14. Program PUTTY wykorzystuje protokoły...
A. TELNET i SSH
B. POP3 i SMTP
C. HTTP i HTTPS
D. FTP i SNMP
15. Jak nazywa się usługa systemowa zamieniająca adresy domenowe na adresy IP
A. NSLOOKUP
B. DNS chname
C. DNS resolver
D. DNS translator
16. Rekordy typu MX zapisane na serwerze DNS dotyczą...
A. adresów stron WWW
B. adresów skrzynek pocztowych
C. adresów drukarek
D. adresów urządzeń końcowych
17. Jakie polecenie w konsoli systemu Windows służy do sprawdzenia zapisanych rekrodów pamięci podręcznej usługi DNS
A. ipconfig /displaydns
B. ipconfig /showdns
C. ipconfig /dnsdisplay
D. ipconfig /dnsresolver
18. W sieci lokalnej protokołem dynamicznej konfiguracji adresów IP jest...
A. FTP
B. DHCP
C. SNMP
D. DNS
19. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
A. FTPS
B. HTTPS
C. NetBIOS
D. SPX
20. Który z protokołów nie jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
A. SSH
B. SNMP
C. SMTP
D. ARP
21. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File transfer Protocol)
A. 18
B. 123
C. 22
D. 20
22. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół przesyłania plików
B. Jest to protokół dostępu do bazy danych
C. Jest to protokół konfiguracji hosta
D. Jest to protokół routingu
23. Serwer DNS jest serwerem
A. usług terminalowych
B. dynamicznie przydzielającym adresy IP
C. zdalnego i szyfrowanego dostępu
D. dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP
24. Protokół używany przez usługę WWW to...
A. TELNET
B. FTP
C. HTTP
D. IPSec
25. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
A. Sesje SSH powodują wysyłanie zwykłego tekstu, niezaszyfrowanych danych
B. Sesje SSH nie pozwalają określić, czy punkty końcowe są autentyczne
C. Protokół do zdalnej pracy na odległym komputerze niezapewniający kodowania transmisji
D. Bezpieczny protokół terminalu sieciowego udostępniający usługi szyfrowania połączenia