Test wiedzy - 25 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Każda aplikacja wykorzystująca komunikację sieciową ma zaimplementowane...
A. protokoły komunikacyjne
B. mechanizmy szyfrowania
C. odpowiednie algorytmy
D. mechanizmy autoryzacji
2. Które ze stwierdzeń dotyczących akronimu URL jest prawdziwe?
A. to proces uruchamiany na serwerze WWW
B. to inaczej nazwa domeny internetowej
C. to mechanizm stosowany do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej
D. to protokół komunikacyjny
3. Jaka usługa musi być uruchomina na serwerze, aby adres domeny internetowej został zamieniony na adres IP serwera?
A. SNMP
B. DNS
C. Gnutella
D. FTP
4. Które ze stwierdzeń dotyczących akronimu HTML jest prawdziwe?
A. to skryptowy język programowania stron WWW
B. to opisowny język wykorzystywany do tworzenia stron WWW
C. to proces serwera działający na porcie 80
D. to usługa sieciowa wykorzystywana przez protokół DHCP
5. Metoda GET stosowana jest przez klienta WWW do...
A. żądania od serwera WWW nagłówka strony internetowej
B. nie jest obecnie stosowana przez żaden protokół
C. żądania od serwera WWW strony internetowej
D. żądania od serwera WWW zapisania danych użytkownika w jego pamięci podręcznej.
6. O czym informuje komunikat błędu 404?
A. klient wykorzystuje niewłasciwą metodę żądania
B. żądany zasób nie został znaleziony
C. serwer jest zajęty
D. klient nie ma uprawnień do żądanego zasobu
7. Protokół HTTP wykorzystujący szyfrowanie komunikacji pomiedzy klientem, a serwer, to protokół...
A. FTPS
B. HTTPS
C. TELNET
D. SSH
8. Para protokołów stosowanych do obsługi poczty elektronicznej to...
A. IMAP i HTTP
B. FTPS i SMTP
C. POP3 i IMAP
D. POP3 i SMTP
9. Proces MUA uruchamiany jest...
A. tylko na kliencie
B. żadna z wymienionych odpowiedzi
C. na kliencie i serwerze
D. tylko na sewerze
10. Na jakim porcie działa szyfrowana odmiana protokołu POP3?
A. 993
B. 3030
C. 995
D. 476
11. Jaka ilość połączeń jest wymagana do sprawnej komunikacji z wykorzystaniem protokołu FTP?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
12. Który port wykorzystywany jest przez protokół FTP do przesyłania plików?
A. 443
B. 30
C. 20
D. 21
13. Do czego wykorzystywany jest protokół SSH?
A. do zdalnego zarządzania hostami - komunikacja jest szyfrowana
B. do przesyłania plików do zdalnego hosta
C. do zdalnego zarządzania użytkownikami w sieci
D. do zdalnego zarządzania hostami - komunikacja jest nie jest szyfrowana
14. Program PUTTY wykorzystuje protokoły...
A. TELNET i SSH
B. FTP i SNMP
C. HTTP i HTTPS
D. POP3 i SMTP
15. Jak nazywa się usługa systemowa zamieniająca adresy domenowe na adresy IP
A. DNS resolver
B. DNS chname
C. NSLOOKUP
D. DNS translator
16. Rekordy typu MX zapisane na serwerze DNS dotyczą...
A. adresów urządzeń końcowych
B. adresów drukarek
C. adresów skrzynek pocztowych
D. adresów stron WWW
17. Jakie polecenie w konsoli systemu Windows służy do sprawdzenia zapisanych rekrodów pamięci podręcznej usługi DNS
A. ipconfig /showdns
B. ipconfig /displaydns
C. ipconfig /dnsdisplay
D. ipconfig /dnsresolver
18. W sieci lokalnej protokołem dynamicznej konfiguracji adresów IP jest...
A. DNS
B. SNMP
C. FTP
D. DHCP
19. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
A. HTTPS
B. SPX
C. NetBIOS
D. FTPS
20. Który z protokołów nie jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
A. ARP
B. SNMP
C. SMTP
D. SSH
21. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File transfer Protocol)
A. 123
B. 20
C. 18
D. 22
22. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół routingu
B. Jest to protokół dostępu do bazy danych
C. Jest to protokół konfiguracji hosta
D. Jest to protokół przesyłania plików
23. Serwer DNS jest serwerem
A. dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP
B. zdalnego i szyfrowanego dostępu
C. dynamicznie przydzielającym adresy IP
D. usług terminalowych
24. Protokół używany przez usługę WWW to...
A. IPSec
B. HTTP
C. FTP
D. TELNET
25. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
A. Sesje SSH powodują wysyłanie zwykłego tekstu, niezaszyfrowanych danych
B. Sesje SSH nie pozwalają określić, czy punkty końcowe są autentyczne
C. Protokół do zdalnej pracy na odległym komputerze niezapewniający kodowania transmisji
D. Bezpieczny protokół terminalu sieciowego udostępniający usługi szyfrowania połączenia