Test wiedzy - 25 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Każda aplikacja wykorzystująca komunikację sieciową ma zaimplementowane...
A. mechanizmy szyfrowania
B. odpowiednie algorytmy
C. mechanizmy autoryzacji
D. protokoły komunikacyjne
2. Które ze stwierdzeń dotyczących akronimu URL jest prawdziwe?
A. to mechanizm stosowany do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej
B. to protokół komunikacyjny
C. to inaczej nazwa domeny internetowej
D. to proces uruchamiany na serwerze WWW
3. Jaka usługa musi być uruchomina na serwerze, aby adres domeny internetowej został zamieniony na adres IP serwera?
A. SNMP
B. DNS
C. Gnutella
D. FTP
4. Które ze stwierdzeń dotyczących akronimu HTML jest prawdziwe?
A. to opisowny język wykorzystywany do tworzenia stron WWW
B. to usługa sieciowa wykorzystywana przez protokół DHCP
C. to skryptowy język programowania stron WWW
D. to proces serwera działający na porcie 80
5. Metoda GET stosowana jest przez klienta WWW do...
A. żądania od serwera WWW strony internetowej
B. żądania od serwera WWW nagłówka strony internetowej
C. żądania od serwera WWW zapisania danych użytkownika w jego pamięci podręcznej.
D. nie jest obecnie stosowana przez żaden protokół
6. O czym informuje komunikat błędu 404?
A. serwer jest zajęty
B. klient nie ma uprawnień do żądanego zasobu
C. żądany zasób nie został znaleziony
D. klient wykorzystuje niewłasciwą metodę żądania
7. Protokół HTTP wykorzystujący szyfrowanie komunikacji pomiedzy klientem, a serwer, to protokół...
A. FTPS
B. HTTPS
C. SSH
D. TELNET
8. Para protokołów stosowanych do obsługi poczty elektronicznej to...
A. FTPS i SMTP
B. POP3 i SMTP
C. IMAP i HTTP
D. POP3 i IMAP
9. Proces MUA uruchamiany jest...
A. tylko na kliencie
B. tylko na sewerze
C. na kliencie i serwerze
D. żadna z wymienionych odpowiedzi
10. Na jakim porcie działa szyfrowana odmiana protokołu POP3?
A. 3030
B. 993
C. 476
D. 995
11. Jaka ilość połączeń jest wymagana do sprawnej komunikacji z wykorzystaniem protokołu FTP?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
12. Który port wykorzystywany jest przez protokół FTP do przesyłania plików?
A. 30
B. 21
C. 20
D. 443
13. Do czego wykorzystywany jest protokół SSH?
A. do zdalnego zarządzania hostami - komunikacja jest szyfrowana
B. do zdalnego zarządzania hostami - komunikacja jest nie jest szyfrowana
C. do przesyłania plików do zdalnego hosta
D. do zdalnego zarządzania użytkownikami w sieci
14. Program PUTTY wykorzystuje protokoły...
A. FTP i SNMP
B. HTTP i HTTPS
C. POP3 i SMTP
D. TELNET i SSH
15. Jak nazywa się usługa systemowa zamieniająca adresy domenowe na adresy IP
A. DNS resolver
B. NSLOOKUP
C. DNS chname
D. DNS translator
16. Rekordy typu MX zapisane na serwerze DNS dotyczą...
A. adresów urządzeń końcowych
B. adresów skrzynek pocztowych
C. adresów stron WWW
D. adresów drukarek
17. Jakie polecenie w konsoli systemu Windows służy do sprawdzenia zapisanych rekrodów pamięci podręcznej usługi DNS
A. ipconfig /displaydns
B. ipconfig /showdns
C. ipconfig /dnsresolver
D. ipconfig /dnsdisplay
18. W sieci lokalnej protokołem dynamicznej konfiguracji adresów IP jest...
A. FTP
B. DNS
C. DHCP
D. SNMP
19. Który wymieniony protokół zapewnia korzystanie z szyfrowanego połączenia ze stroną internetową?
A. HTTPS
B. SPX
C. NetBIOS
D. FTPS
20. Który z protokołów nie jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
A. SNMP
B. ARP
C. SMTP
D. SSH
21. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File transfer Protocol)
A. 20
B. 22
C. 18
D. 123
22. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół routingu
B. Jest to protokół konfiguracji hosta
C. Jest to protokół przesyłania plików
D. Jest to protokół dostępu do bazy danych
23. Serwer DNS jest serwerem
A. usług terminalowych
B. zdalnego i szyfrowanego dostępu
C. dynamicznie przydzielającym adresy IP
D. dzięki któremu nazwy mnemoniczne (opisowe) mogą zostać zamienione na odpowiadające im adresy IP
24. Protokół używany przez usługę WWW to...
A. FTP
B. IPSec
C. HTTP
D. TELNET
25. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
A. Bezpieczny protokół terminalu sieciowego udostępniający usługi szyfrowania połączenia
B. Protokół do zdalnej pracy na odległym komputerze niezapewniający kodowania transmisji
C. Sesje SSH powodują wysyłanie zwykłego tekstu, niezaszyfrowanych danych
D. Sesje SSH nie pozwalają określić, czy punkty końcowe są autentyczne