Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Warstwa łącza danych stosuje adresacje z wykorzystaniem:
A. adresów logicznych
B. kodów dostępu do nośnika
C. adresów fizycznych
D. numerów portów
2. Które ze stwierdzeń dotyczących adresu MAC nie jest prawdziwe?
A. można go na zmienić poziomie systemowym
B. nadawany jest na etapie produkcji karty
C. każdy producent karty w pierwszej części adresu MAC umieszcza swój identyfikator
D. można go zmienić na poziomie sprzętowym
3. Jak nazywana jest jednostka PDU, która przekazywana jest do medium transmisyjnego
A. segment
B. narożnik
C. pakiet
D. ramka
4. Jakie dwa elementy sieciowe łączy w sobie warstwa łącza danych?
A. warstwę transportową i sieciową modelu OSI
B. oprogramowanie sieciowe i media transmisyjne
C. pasywny i aktywny sprzęt sieciowy
D. użytkowników i usługi sieciowe
5. Warstwa łącza danych zawiera w sobie dwie podwarstwy. Podwarstwę LLC oraz podwarstwę:
A. TCP/IP
B. MAC
C. NetBIOS
D. IP
6. Typowa ramka warstwy drugiej zawiera:
A. nagłówek, dane, stopkę
B. adres MAC nadawcy i sumę kontrolną
C. adres MAC docelowy i dane
D. dane i sumę kontrolną
7. Podczas komunikacji komputera z innym urządzeniem znajdującym się w odległej sieci, w polu docelowy adres MAC ramki umieszczony zostanie adres MAC:
A. rutera sieci, do której podłączony jest odbiorca danych
B. urządzenia docelowego
C. rutera sieci, do której podłączony jest nadawca danych
D. rozgłoszeniowy
8. Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
A. tylko w sieciach rozległych
B. pomiędzy sieciami LAN i WAN
C. tylko w sieciach lokalnych
D. w obrębie danej, jednej sieci
9. ARP to protokół:
A. mapujący adresy logiczne na fizyczne
B. mapujący adresy fizyczne na logiczne
C. związany jest z warstwą transportową
D. stosowany we wszystkich rodzajach sieci komputerowych
10. Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
A. nie umieści w polu docelowy adres MAC ramki żadnego adresu
B. wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
C. wyśle zapytanie do rutera sieci lokalnej, gdyż ten posiada wszystkie wpisy
D. zrezygnuje z komuniacji
11. Wyświetlenie tablicy ARP w systemach Windows wymaga użycia polecenia:
A. arp -d
B. arp -a
C. arp -s
D. arp
12. Dodanie statycznego wpisu do tablicy ARP wymaga:
A. podania parametru -s i tylko adresu MAC
B. uruchomienia konsoli w trybie administratora
C. nie jest w ogóle możliwe
D. podania parametru -f i tylko adresu MAC
13. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.3
B. 802.11
C. 802.32
D. 802.4
14. Pierwszy standard Ethernet używał topologii:
A. magistrali
B. mieszanej
C. gwiazdy
D. siatki
15. Pierwsze urządzenie dostępu do sieci wykorzystane w standardzie Ethernet to:
A. router
B. hub
C. switch
D. bridge
16. Urządzenia podłączone do koncentratora tworzyły:
A. domenę kolizyjną
B. topologię punkt-punkt
C. domenę rozgłoszeniową
D. połączenie w pełnym dupleksie
17. Urządzenia, które zastąpiły koncentratory w lokalnych sieciach komputerowych to?
A. mosty
B. przełączniki
C. rutery
D. bezprzewodowe punkty dostępowe
18. Standard Fast Ethernet wykorzystujący światłowód jako medium transmisyjne to?
A. 100base-sx
B. 100base-tx
C. 100base-fx
D. 1000base-tx
19. Minimalna wielkość ramki standardu Ethernet wynosi:
A. 12 bajtów
B. 128 bajtów
C. 64 bajty
D. 1500 bajtów
20. Który element ramki nie jest brany pod uwagę podczas obliczania jej wielkości?
A. suma kontrolna
B. preambuła i znacznik początku ramki
C. adresy MAC nadawcy i odbiorcy
D. wielkość pakietu warstwy sieciowej