Test wiedzy - 20 pytań

Damian Stelmach

Sprawdź swoją wiedzę w teście dołączonym do odcinka. Przeanalizuj na spokojnie popełnione błędy, wygoogluj nieznane pojęcia, sporządzaj notatki - to najlepszy sposób przygotowań do części pisemnej egzaminu zawodowego. Powodzenia!

1. Warstwa łącza danych stosuje adresacje z wykorzystaniem:
A. kodów dostępu do nośnika
B. adresów fizycznych
C. numerów portów
D. adresów logicznych
2. Które ze stwierdzeń dotyczących adresu MAC nie jest prawdziwe?
A. można go zmienić na poziomie sprzętowym
B. można go na zmienić poziomie systemowym
C. każdy producent karty w pierwszej części adresu MAC umieszcza swój identyfikator
D. nadawany jest na etapie produkcji karty
3. Jak nazywana jest jednostka PDU, która przekazywana jest do medium transmisyjnego
A. pakiet
B. segment
C. ramka
D. narożnik
4. Jakie dwa elementy sieciowe łączy w sobie warstwa łącza danych?
A. oprogramowanie sieciowe i media transmisyjne
B. warstwę transportową i sieciową modelu OSI
C. pasywny i aktywny sprzęt sieciowy
D. użytkowników i usługi sieciowe
5. Warstwa łącza danych zawiera w sobie dwie podwarstwy. Podwarstwę LLC oraz podwarstwę:
A. MAC
B. TCP/IP
C. NetBIOS
D. IP
6. Typowa ramka warstwy drugiej zawiera:
A. adres MAC docelowy i dane
B. dane i sumę kontrolną
C. nagłówek, dane, stopkę
D. adres MAC nadawcy i sumę kontrolną
7. Podczas komunikacji komputera z innym urządzeniem znajdującym się w odległej sieci, w polu docelowy adres MAC ramki umieszczony zostanie adres MAC:
A. rozgłoszeniowy
B. rutera sieci, do której podłączony jest odbiorca danych
C. urządzenia docelowego
D. rutera sieci, do której podłączony jest nadawca danych
8. Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
A. w obrębie danej, jednej sieci
B. tylko w sieciach rozległych
C. tylko w sieciach lokalnych
D. pomiędzy sieciami LAN i WAN
9. ARP to protokół:
A. związany jest z warstwą transportową
B. stosowany we wszystkich rodzajach sieci komputerowych
C. mapujący adresy fizyczne na logiczne
D. mapujący adresy logiczne na fizyczne
10. Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
A. wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
B. nie umieści w polu docelowy adres MAC ramki żadnego adresu
C. zrezygnuje z komuniacji
D. wyśle zapytanie do rutera sieci lokalnej, gdyż ten posiada wszystkie wpisy
11. Wyświetlenie tablicy ARP w systemach Windows wymaga użycia polecenia:
A. arp
B. arp -a
C. arp -s
D. arp -d
12. Dodanie statycznego wpisu do tablicy ARP wymaga:
A. uruchomienia konsoli w trybie administratora
B. podania parametru -s i tylko adresu MAC
C. podania parametru -f i tylko adresu MAC
D. nie jest w ogóle możliwe
13. Standard Ethernet oznaczy jest symbolem:
A. 802.11
B. 802.3
C. 802.32
D. 802.4
14. Pierwszy standard Ethernet używał topologii:
A. mieszanej
B. siatki
C. gwiazdy
D. magistrali
15. Pierwsze urządzenie dostępu do sieci wykorzystane w standardzie Ethernet to:
A. bridge
B. router
C. switch
D. hub
16. Urządzenia podłączone do koncentratora tworzyły:
A. połączenie w pełnym dupleksie
B. domenę rozgłoszeniową
C. topologię punkt-punkt
D. domenę kolizyjną
17. Urządzenia, które zastąpiły koncentratory w lokalnych sieciach komputerowych to?
A. przełączniki
B. mosty
C. rutery
D. bezprzewodowe punkty dostępowe
18. Standard Fast Ethernet wykorzystujący światłowód jako medium transmisyjne to?
A. 100base-tx
B. 100base-sx
C. 1000base-tx
D. 100base-fx
19. Minimalna wielkość ramki standardu Ethernet wynosi:
A. 64 bajty
B. 1500 bajtów
C. 128 bajtów
D. 12 bajtów
20. Który element ramki nie jest brany pod uwagę podczas obliczania jej wielkości?
A. wielkość pakietu warstwy sieciowej
B. suma kontrolna
C. preambuła i znacznik początku ramki
D. adresy MAC nadawcy i odbiorcy