Dodawanie, usuwanie użytkowników

Damian Stlemach

W Ubuntu użytkownikami możemy zarządzać stosując polecenia: adduser, useradd (dodające użytkowników) lub deluser, userdel (usuwające użytkowników). Zamiany dokonane za pomocą tych poleceń zapisywane są w pliku /etc/passwd. Ten plik zawiera informacje o użytkownikach systemu.

Przykłady użycia:

Dodanie nowego użytkownika z domyślnymi ustawieniami:

sudo adduser nazwa_użytkownika

Dodanie nowego użytkownika, z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska:

sudo adduser nazwa_użytkownika --gecos "imię nazwisko"

Dodanie nowego użytkownika z id 1234:

sudo adduser nazwa_użytkownika --uid 1234

Dodanie nowego użytkownika z katalogiem domowym zapisanym w katalogu głównym, w folderze dane (jeśli folder nie istnieje, zostanie utworzony):

sudo adduser nazwa_użytkownika --home /dane

Dodanie nowego użytkownika, z jednoczesnym dołączeniem go do określonej grupy:

sudo adduser nazwa_użytkownika --ingroup nazwa_grupy

Usunięcie użytkownika bez kasowania jego katalogu domowego:

sudo deluser nazwa_użytkownika

Usunięcie użytkownika, z jednoczesnym wykasowaniem jego katalogu domowego:

sudo deluser nazwa_użytkownika –-remove-home

Usunięcie użytkownika, z jednoczesnym wykonaniem kopii danych zapisanych w jego katalogu domowym i następnie jego usunięciem (kopia danych zapisana zostanie w katalogu domowym, użytkownika, który wykona to polecenie):

sudo deluser nazwa_użytkownika --backup --remove-home

Parametry można łączyć. Wszystkie opcje danego polecenia zawsze wyświetlimy wydając polecenie z parametrem h.